Để kiểm tra Phiên bản MongoDB, bạn có thể quan sát thông báo khởi động Mongo Daemon, thông báo khởi động Mongo Shell hoặc chạy lệnh db.version() trong Mongo Shell.

Kiểm tra phiên bản MongoDB

Mongo shell là một giao diện JavaScript tương tác với MongoDB Server được sử dụng để thực hiện các hoạt động quản trị và dữ liệu. Trong bài viết này tìm hiểu cách sử dụng của nó.

Mongo Shell

Tìm hiểu MongoDB từ những điều cơ bản bao gồm Mongo Shell, Cài đặt MongoDB, MongoDB Script, Tài liệu và Hoạt động CRUD của chúng, Bộ sưu tập, Cơ sở dữ liệu, Bộ bản sao, Tìm kiếm văn bản, MapReduce, Sao lưu và Khôi phục, MongoDB giao tiếp với Java, Kotlin, NodeJS; Câu hỏi phỏng vấn MongoDB, v.v.

Hướng dẫn về MongoDB