Background LightBackground Dark
Tuan Duc DesignTuan Duc Design

Hướng dẫn cài đặt react-ga trên React

Ngày đăng
(Cập nhật lúc: 30 thg 1, 2023)

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách theo dõi lưu lượng truy cập trên ứng dụng React (hoặc trang web) của bạn bằng Google Analytics.

Đầu tiên, hãy cài đặt các gói cần thiết:

Bắt buộc

Để làm theo hướng dẫn này, bạn nên có những điều sau đây:

 • Có tài khoản Google Analytics
 • Có kiến thức cơ bản về React

Cài đặt

Gói react-ga là một thư viện mã nguồn mở được thiết kế để hoạt động với phiên bản mới nhất của Google Analytics, Universal Analytics.

Thêm gói vào dự án của bạn.

Với YARN

yarn add react-ga

Với PNPM

pnpm add react-ga

Với NPM

npm i react-ga

Chèn vào dự án

Tạo một tệp có tên Analytics.js bên trong thư mục dự án của bạn.

import ReactGA from 'react-ga'

const Analytics = () => {
 // replace this with your google analytics id
 const GA_ID = 'UA-000000-01'

 ReactGA.initialize(GA_ID)
 ReactGA.pageview(window.location.pathname + window.location.search)
}

export default Analytics

Với React

Chèn đoạn sau vào component mà bạn muốn hiển thị:

import Analytics from './Analytics'

const MyComponent = () => {
 Analytics()
 // other code here
}

export default MyComponent

Với NextJS

Chèn đoạn sau vào tệp _document.js của bạn:

import Document, { Html, Head, Main, NextScript } from 'next/document'
import Analytics from './Analytics'
class MyDocument extends Document {
 render() {
  Analytics()
  return (
   <Html>
    <Head />
    <body>
     <Main />
     <NextScript />
    </body>
   </Html>
  )
 }
}

export default MyDocument

Cách tốt hơn là triển khai với hook useEffect:

Với React

import React, { useEffect } from 'react'
import Analytics from './Analytics'

const MyPage = () => {
 useEffect(() => {
  Analytics()
 }, [])
 // other code
}

export default MyPage

Với NextJS

import React, { useEffect } from 'react'
import Document, { Html, Head, Main, NextScript } from 'next/document'
import Analytics from './Analytics'
class MyDocument extends Document {
 render() {
  useEffect(() => {
   Analytics()
  }, [])
  return (
   <Html>
    <Head />
    <body>
     <Main />
     <NextScript />
    </body>
   </Html>
  )
 }
}

export default MyDocument

Bây giờ hãy kiểm tra công việc của bạn (lưu ý rằng nó sẽ hoạt động ngay cả trên môi trường localhost).