Background LightBackground Dark
Tuan Duc DesignTuan Duc Design

Kiểm tra phiên bản MongoDB

Ngày đăng

Để kiểm tra Phiên bản MongoDB, bạn có thể quan sát thông báo khởi động Mongo Daemon, thông báo khởi động Mongo Shell hoặc chạy lệnh db.version() trong Mongo Shell.

Phiên bản MongoDB

Có nhiều nơi bạn có thể tải phiên bản MongoDB Server đang chạy.

Phiên bản MongoDB khi Máy chủ MongoDB được khởi động

Khi bạn khởi động Máy chủ MongoDB, phiên bản MongoDB được hiển thị trên màn hình dưới dạng phiên bản db v5.0.4.

Windows

I CONTROL  [initandlisten] db version v5.0.4.

Ubuntu

Trong Ubuntu, hãy chạy lệnh sau để khởi động Mongo Daemon.

sudo service mongod start

Phiên bản MongoDB khi Mongo Shell được khởi động

Khi bạn khởi động Mongo Shell, các phiên bản của MongoDB Server và Mongo Shell được hiển thị trên màn hình.

Windows

C:\>"C:\Program Files\MongoDB\Server\5.0\bin\mongo.exe"
MongoDB shell version v5.0.4

Sử dụng lệnh db.version()

Để biết phiên bản MongoDB, bạn cũng có thể chạy lệnh db.version() trong Mongo Shell.

Windows

MongoDB shell version v5.0.4
MongoDB server version: 5.0.4
db.version()
5.0.4

Kết

Trong Hướng dẫn MongoDB này, chúng ta đã học cách kiểm tra Phiên bản MongoDB thông qua các cách khác nhau như khi khởi động Máy chủ MongoDB, Khởi động Mongo Shell và thông qua lệnh db.version().