Background LightBackground Dark
Tuan Duc DesignTuan Duc Design

Chuyên mục #windows | Tuan Duc Design Blog

Không có gì ngoài các bài viết chất lượng, chuyên sâu.

Khởi chạy máy chủ MongoDB

Để khởi động MongoDB Server trong Windows, hãy khởi động Mongo Daemon (mongod.exe) có trong thư mục bin của Thư mục cài đặt MongoDB.
Ngày đăng
Đọc tiếp

Kiểm tra phiên bản MongoDB

Để kiểm tra Phiên bản MongoDB, bạn có thể quan sát thông báo khởi động Mongo Daemon, thông báo khởi động Mongo Shell hoặc chạy lệnh db.version() trong Mongo Shell.
Ngày đăng
Đọc tiếp

Mongo Shell

Mongo shell là một giao diện JavaScript tương tác với MongoDB Server được sử dụng để thực hiện các hoạt động quản trị và dữ liệu. Trong bài viết này tìm hiểu cách sử dụng của nó.
Ngày đăng
Đọc tiếp

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng NextDNS trên Modem

NextDNS là sự lựa chọn hoàn hảo để thay thế DNS Cloudflare, Khi sử dụng NextDNS thì bạn sẽ được bảo vệ toàn diện từ các chức năng nổi bật của NextDNS.
Ngày đăng
Đọc tiếp