Background LightBackground Dark
Tuan Duc DesignTuan Duc Design

3 thư viện tốt nhất để tạo biểu đồ hình tròn trong React

Ngày đăng

Có nhiều thư viện khác nhau giúp bạn tạo một biểu đồ hình tròn đẹp mắt (còn gọi là circle chart, pie graph, v.v.) trong React mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn những cái nổi bật nhất trong số đó.

VictoryPie

Một thư viện vẽ biểu đồ rất dễ sử dụng. Nó cũng hỗ trợ với TypeScript.

Cài đặt

Cài đặt victory-pie bằng cách thực hiện lệnh bên dưới:

Với YARN

yarn add victory-pie

Với PNPM

pnpm i victory-pie

Với NPM

npm i victory-pie

Ví dụ

Tạo một ứng dụng React mới và thay thế mã mặc định trong App.js của bạn bằng đoạn mã sau:

import React from 'react'
import { VictoryPie } from 'victory-pie'

const myData = [
 { x: 'Group A', y: 900 },
 { x: 'Group B', y: 400 },
 { x: 'Group C', y: 300 },
]

const App = () => {
 return (
  <div>
   <VictoryPie data={myData} colorScale={['blue', 'yellow', 'red']} radius={100} />
  </div>
 )
}

export default App

Kết quả:

Xem thêm tại: https://github.com/formidablelabs/victory

Recharts

Cái này không phải là rất nhỏ về kích thước nhưng mạnh mẽ. Nó hỗ trợ SVG gốc và TypeScript, vì vậy bạn không phải cài đặt các gói gõ để viết mã của mình theo tiêu chuẩn hiện đại.

Cài đặt

Cài đặt recharts bằng cách thực hiện lệnh bên dưới:

Với YARN

yarn add recharts

Với PNPM

pnpm i recharts

Với NPM

npm i recharts

Ví dụ

Tạo một ứng dụng React mới và thay thế mã mặc định trong App.js của bạn bằng đoạn mã sau:

import React from 'react'
import { PieChart, Pie, Tooltip } from 'recharts'

const myData = [
 { name: 'Group A', value: 900 },
 { name: 'Group B', value: 400 },
 { name: 'Group C', value: 300 },
]

const App = () => {
 return (
  <PieChart width={800} height={800}>
   <Pie
    dataKey="value"
    isAnimationActive={true}
    data={myData}
    outerRadius={300}
    fill="orangered"
    label
   />

   {/* Display the tooltips */}
   <Tooltip />
  </PieChart>
 )
}

export default App

Kết quả:

Xem thêm tại: https://github.com/recharts/recharts

react-minimal-pie-chart

Một thư viện nhẹ để tạo biểu đồ hình tròn với các tùy chọn linh hoạt và hoạt ảnh CSS đi kèm. Kích thước được giải nén là khoảng 169 kB, trong khi kích thước gzip nhỏ hơn 2 kB.

Cài đặt

Cài đặt react-minimal-pie-chart bằng cách thực hiện lệnh bên dưới:

Với YARN

yarn add react-minimal-pie-chart

Với PNPM

pnpm i react-minimal-pie-chart

Với NPM

npm i react-minimal-pie-chart

Ví dụ

Tạo một ứng dụng React mới và thay thế mã mặc định trong App.js của bạn bằng đoạn mã sau:

import React from 'react'
import { PieChart } from 'react-minimal-pie-chart'

const myData = [
 { title: 'Dogs', value: 100, color: 'orange' },
 { title: 'Cats', value: 50, color: 'green' },
 { title: 'Dragons', value: 15, color: 'purple' },
]

const App = () => {
 return (
  <div>
   <PieChart
    // your data
    data={myData}
    // width and height of the view box
    viewBoxSize={[600, 600]}
   />
  </div>
 )
}

export default App

Kết quả:

Xem thêm tại: https://github.com/toomuchdesign/react-minimal-pie-chart