Ubuntu

Để kiểm tra Phiên bản MongoDB, bạn có thể quan sát thông báo khởi động Mongo Daemon, thông báo khởi động Mongo Shell hoặc chạy lệnh db.version() trong Mongo Shell.

Kiểm tra phiên bản MongoDB